Battle Cats Li Cats

Li'l axe cat (special cat) battle cats wiki fandom. Li'l flying cat (enemy) battle cats wiki fandom, li'l jamiera cat (enemy) battle cats wiki fandom. Li'l tank cat (special cat) battle cats wiki fandom. Li'l gross cat (special cat) battle cats wiki fandom, li'l axe cat (special cat) battle cats wiki fandom.